Warunki

Dostęp do niniejszej witryny i korzystanie z niej:

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega Warunkom użytkowania, z którymi należy się uważnie zapoznać. Kontynuowanie korzystania z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem. Mimo że ABP Ireland podjęła wszelkie rozsądne działania, by zapewnić dokładność i kompletność informacji prezentowanych na stronach tej witryny, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek nieścisłości lub niekompletność podanych tu informacji.

ABP Ireland NIE ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych, do których odwołania lub linki mogą być zamieszczone w tej witrynie internetowej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W odniesieniu do dokumentów lub plików dostępnych na tym serwerze ABP Ireland ani żaden z jej pracowników, nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej lub odpowiedzialności za dokładność, kompletność, przydatność jakichkolwiek przedstawionych informacji, urządzeń, produktów lub procesów, jak również nie oświadcza, że ich użycie nie naruszy praw własności prywatnej.

STATUS PRAW AUTORSKICH: jeśli nie określono inaczej, prawa autorskie i wszelkie inne prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej należą do ABP Ireland.

ABP Ireland wyraża zgodę na korzystanie z dokumentów i związanych z nimi grafik zamieszczonych w tej witrynie internetowej wyłącznie do celów informacyjnych lub osobistych. Ewentualne kopie stron niniejszej witryny internetowej zapisane na dysku lub innym nośniku pamięci mogą być używane wyłącznie do późniejszego przeglądania lub drukowania fragmentów do użytku osobistego. ABP Ireland nie wyraża zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do dokumentów ani związanych z nimi grafik dostępnych w tej witrynie internetowej. Zabronione jest wykorzystywanie grafik dostępnych w tej witrynie internetowej bez towarzyszącego im tekstu informującego o źródle.

Żadna część niniejszej witryny internetowej nie może być powielana ani przechowywana w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, jak również nie może być włączana do jakiegokolwiek publicznego lub prywatnego elektronicznego systemu wyszukiwania ani usługi bez uprzedniej pisemnej zgody ABP Ireland. Zabronione jest wykorzystywanie i eksponowanie nazw oraz logo spółki ABP Ireland bez uzyskania jej pisemnej zgody.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone.